STT BẠT HDPE Thời Gian Giá Tiền Bảo Hành
I PHÂN PHỐI BẠT HDPE TOÀN QUỐC, BẠT VẢI BẠT NHỰA
1 Nuôi Tôm Liên hệ Liên hệ 2 đến 5 năm
2 Nuôi Cá Liên hệ Liên hệ 2 đến 5 năm
3 Trồng Rau Liên hệ Liên hệ 2 đến 5 năm
4 Công nghiệp Liên hệ Liên hệ 2 đến 5 năm
5 Nông NGhiệp Liên hệ Liên hệ 2 đến 5 năm
6 Chuyên dụng Liên hệ Liên hệ 2 đến 5 năm